• Section Widget

 • Recent Articles

 • Kallelse till årsmöte 2015

  Årsmötet äger rum den 14e december kl 1830, adressen är Nydalsvägen 58 i Järfälla (Detta kan komma att ändras
  om antalet deltagare överstiger 10)
  För att kunna planera fika, underlättar en föranmälan till undertecknad.


  Agenda:

  1. Mötets öppnande

  2. Fråga om mötet är behörigen utlyst.

  3. Godkännande av dagordning

  4. Val av mötesordförande

  5. Val av mötessekreterare

  6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötesprotokollet.

  7. Godkännande av verksamhetsberättelsen

  8. Godkännande av revisionsberättelsen

  9. Beslut om ansvarsfrihet för revisorerna

  10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

  11. Val av Lazzat MKs styrelse

  12. Val av revisor.

  13. Val av valberedning.

  14. Eventuellt utse hedersmedlem.

  15. Fastställande om nästkommande års medlemsavgift.

  16. Inkomna förslag/motioner.

  17. Övriga frågor.

  18. Mötets högtidliga avslutande

  ----------------------------------------------------------------

  Vi hoppas att se så många som möjligt av Er på mötet!


  Övriga handlingar som Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttranden kommer en vecka innan årsmötet att anslås i Lazzat MKs medlemsdel på http://www.lazzat.se.

  Lazzat MKs styrelse.

  // Daniel Andersson
  Ordörande Lazzat MK